TS. Lê Trường Tùng 
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT 

TỔNG GIÁM ĐỐC TỔ CHỨC GIÁO DỤC FPT